Regulamin

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ/KLUBU PŁYWACKIEGO
DELFIN PRUDNIK
I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO SEKCJI PŁYWACKIEJ.
1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji.
2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.
3. Podstawowa umiejętność pływania – zaliczenie testu sprawnościowego u trenera.
4. Wniesienie miesięcznej opłaty sekcyjnej 400 + miesięcznej opłaty klubowej w kwocie 20 zł oraz jednorazowej opłaty w wysokości 30 zł za wpisowe.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH SEKCJI PŁYWACKIEJ.
1. Posiadanie aktualnych badań od lekarza sportowego: a)bezpłatnie ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub odpłatnie bez skierowania w jednostkach uprawnionych do badań sportowych, np. - Medicus, Optima w Prudniku.
2. Wniesienie opłat sekcyjnych i klubowych na konto sekcji do 10 każdego miesiąca. 69 1240 1688 1111 0010 4971 8396 − zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową w przypadku uczęszczania wg harmonogramu sekcji cena ulega obniżeniu o cenę dwóch spotkań do 350zł/ miesiąc. Powyższa opłata zawiera składkę sekcyjną i członkowską opłatę klubową. Potwierdzenia wpłat są przyjmowane przez trenerów do 15 każdego miesiąca.
3. Zaleganie w opłatach skutkuje wezwaniem do zapłaty a następnie skreśleniem z listy członków sekcji.
4. Nie przewiduje się żadnych zwolnień z opłat klubowych oraz sekcyjnych, wyjątek zwolnienie lekarskie.
5. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu: wtorek, czwartek oraz soboty włącznie według harmonogramu dla poszczególnych grup.
6. Nieobecności muszą być usprawiedliwione. W przypadku choroby obowiązuje zwolnienie lekarskie.
7. Po dłuższej nieobecności trener ustala minimalną liczbę treningów tygodniowo potrzebnych zawodnikowi by powrócił do formy swojej grupy.
8. Zawodnik na 5 minut przed rozpoczęciem treningu zgłasza się u trenera przygotowany do zajęć (przebrany w strój pływacki, ze sprzętem treningowym).
9. Zawodnika przebywającego pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.
10.Zawodnik ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie, wszelkie urazy lub zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.
11.Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały przesunięciem do słabszej grupy, usunięciem z treningu (obozu, wyjazdu) a w przypadkach szczególnie uciążliwych usunięciem dyscyplinarnym z sekcji.
12.Trener/ właściciel Klubu ma prawo dyscyplinarnie usunąć zawodnika z sekcji. Usunięty dyscyplinarnie zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu sportowego i rozliczenia składek sekcyjnych i klubowych również za miesiąc, w którym nastąpiło wydalenie z Klubu.
III. WYSTĄPIENIE Z SEKCJI
1. Złożenie pisma o rezygnacji.
2. Zdanie sprzętu sportowego.
3. Rozliczenie składek sekcyjnych i klubowych.
IV.WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU
1. Złożenie pisma o rezygnacji (przejściu).
2. Pismo z nowego klubu potwierdzające chęć pozyskania zawodnika.
3. Zgoda sekcji/klubu pływackiego Delfin Prudnik .
4. Zdanie sprzętu sportowego.
5. Rozliczenie składek sekcyjnych i klubowych.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje i wysyła trener.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.
3. Koszt wyjazdu na zawody i opłaty startowej ponosi zawodnik, również w przypadku nieobecności (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o którym trener zostaje odpowiednio wcześniej powiadomiony tak, by zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych).
4. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera prowadzącego grupę. Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone trenerowi.
5. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym opłata startowa, opłata za przejazd lub zakwaterowanie zawodnik ma obowiązek uregulować u Trenera prowadzącego w wyznaczonym terminie (zaległości będą potrącane z opłat sekcyjnych)
6. Zawodnicy osiągający dobre wyniki ( finały A lub B Mistrzostw Polski ) mogą otrzymać nagrodę pieniężną lub rzeczową na wniosek trenera/właściciela sekcji/klubu.
7. Zawodnicy, którzy pierwszy raz zdobędą klasę sportową na swój wiek, osiągają dobre wyniki, są zdyscyplinowani, mogą starać się o zmniejszenie opłaty sekcyjnej. Wniosek o zmniejszenie opłaty opiniuje trener/ właściciel sekcji/klubu.
8. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym (dres lub koszulka)
VI. KLASYFIKACJA WIEKOWA ZAWODNIKÓW:
MŁODZIK 12-13 lat
JUNIOR MŁODSZY 14,15,16 lat
JUNIOR 17-18 lat
MŁODZIEŻOWIEC 19-23 lata
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ustalają trenerzy w regulaminie obozu.
VIII. ROZLICZENIA WYJAZDÓW. Trener / opiekun po zawodach sporządza notatkę z rozliczeniem kwot zebranych od zawodników i wydanych na transport i opłaty niezależnie od rozliczenia delegacji w Klubie. Notatki rozliczeniowe pozostają pod opieką właściciela klubu. Ewentualne nadwyżki wpłacone przez zawodników i niewykorzystane na zawodach zostają przekazane na bieżące potrzeby (np. zakup sprzętu, odżywek…)
IX. NABÓR DO SEKCJI. Nabór do Sekcji w terminie ustalonym z trenerem tel. 664770969
X. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
1. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb (ważne dla sekcji sprawy, obozy).
2. W ważnych sprawach należy kontaktować się z trenerem pod numerem służbowym: 664 770 969. Trenerzy są też dostępni przed i po treningu pod adresem e-mail: kasprzyszynkrzysztof@gmail.com
3. Aktualny plan zajęć trenerów z grupami i terminarz zawodów jest zamieszczany na tablicy informacyjnej krytej pływalni Sójka w Prudniku ul. Podgórna 7 oraz na stronie www.naukaplywania.prudnik.pl i Facebooku.
4. Wszystkie aktualne informacje jak harmonogram treningów, terminarz zawodów i inne są zamieszczane na tablicy informacyjnej krytej pływalni Sójka w Prudniku ul. Podgórna 7, oraz na stronie www.naukaplywania.prudnik.pl